0
Din kurv 0 Artikel | DKK0,00

Behandling af oplysninger
Som kunde i Born Donor Bank indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi har beskyttelse af dine personoplysninger og fortrolighed som højeste prioritet. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Born Donor Bank behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Born Denmark ApS
CVR-nr. 38339087
Rosensgade 11
8000 Aarhus C
Telefon: +45 20556595
Email: salg@borndonorbank.dk

Databeskyttelses rådgiver
I Born har vi valgt at have en uafhængig databeskyttelsesrådgiver tilknyttet. Hvis du har spørgsmål til hvordan Born behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@borndonorbank.dk

Typer af oplysninger
Born Donor Bank indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger
Stamdata, dvs. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysning om købt donorsæd (type og donorvalg), kontonummer, billed-ID, resultatet af behandling med donorsæden.

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)
Helbredsoplysninger: For kunder, der køber donorsæd (graviditet, abort og i sjældne tilfælde sygdomsoplysninger, bl.a.  i forbindelse med udredning af sygdom). For deponenter af egen sæd (i forbindelse med lovpligtig testning/screening m.v.).

Genetiske data: For deponenter af egen sæd.

I forbindelse med forebyggelse/udredning af sygdom, kan der også blive tale om at indhente helbredsoplysninger vedr. donorbørn.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål

 • Hovedformålet med behandlingen af personoplysningerne er at overholde de standarder, der er fastsat for kvalitet og sikkerhed ved udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af sædceller samt assisteret reproduktion med donorsæd. Reglerne er fastsat i EU-direktiv om væv og celler og implementeret i dansk lovgivning i Vævsloven, Vævsbekendtgørelsen, Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og Bekendtgørelse om assisteret reproduktion, f.eks.
  – Udredning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger
  – Overholdelse af regler om antal donorbørn pr. sæddonor
  – Sikring af sporbarhed fra donor til recipient og vice versa
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder vævsloven, EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  – Dokumentationspligt.
  – Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  – Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
  –  Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  – Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  – Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  – Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  – Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner (efter forudgående aftale med dig) eller fra laboratorier i forbindelse med testning. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt i det konkrete forløb, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere,

 • Myndigheder efter reglerne i vævslovgivningen og lov om assisteret reproduktion og særlovgivning, herunder national lovgivning, f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen (SEI)og andre nationale sundhedsmyndigheder,
 • Fertilitetsklinikker, vævscentre, hospitaler, læger og andre sundhedspersoner efter reglerne i vævslovgivningen, lov om assisteret reproduktion og særlovgivning
 • Laboratorier
 • Fragtfirma

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er,

 • I forløbet indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a), (b) og (c), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(a), (b), (f), (h) og (i).
 • Forpligtelserne til at indsamle, behandle og videregive personoplysninger i forbindelse med køb af donorsæd fremgår bl.a. af Reglerne er fastsat i Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., Bekendtgørelse om assisteret reproduktion samt i EU-direktiv om væv og celler og implementeret i dansk lovgivning i Vævsloven og Vævsbekendtgørelsen

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Vores databehandlere omfatter:

 • IT-softwareudbyder (Microsoft)
 • IT-firma, der leverer back-up- og supportydelser m.v.
 • Hjemmesidefirma, herunder domænehosting-firma
 • Testlaboratorier

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Stamdata, dvs. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysning om købt donorsæd (type og donorvalg), kontonummer, billed-ID, resultatet af behandling med donorsæden samt eventuelle helbredsoplysninger og genetiske data opbevares i 30 år efter klinisk brug af donorsæden af hensyn til at sikre sporbarhed fra donor til recipient og vice versa, hvilket er et lovkrav, jf. vævslovens § 12 og vævsbekendtgørelsens §§ 16 og 21.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Oplysninger på kunder, som har oprettet en konto på hjemmesiden, uden at afgive nogen bestilling, samt mailkorrespondance/henvendelse fra potentielle kunder, der ikke munder ud i en afsendt ordre på donorsæd, slettes efter 1 år.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Born Donor Bankss behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Born Donor Bank.
Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Born Donor Bank har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. Born Donor Bank har pligt til at tage stilling til anmodningen.

 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Kontakt eller klage
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder, eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os.

Henvendelse kan ske til:

Born Denmark ApS (CVR 38339087)
Rosensgade 11
8000 Aarhus C
Att.: Direktør Marlene Vium (e-mail: salg@borndonorbank.dk)
Tlf.: 2055 6595

Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Dato: 13-02-2023

Jeg har besluttet mig for at hjælpe dine forældre, så de kunne få dig Citat Dixon

TOP
Søg på donornavn... Quit search