0
Din kurv 0 Artikel | DKK0,00

Vilkår og aftalebetingelser for PRIVATE KUNDER

1. Overordnede definitioner og forudsætninger for aftalen

Disse vilkår og aftalebetingelser gælder mellem

Born Denmark ApS
Rosensgade 11
8000 Aarhus C
CVRnr.: 38339087
Vævscenternavn: Born Donor Bank Aarhus
Vævscentervirksomhedsnummer (DKMA-no): 261306
(herefter benævnt sædbanken)

og

Kunden
(herefter benævnt kunden)

i forbindelse med kundens køb eller brug af donorsæd, adgang til donorprofilmateriale samt køb af sædbankens håndterings- og forarbejdningsservice og depotservice.

Disse vilkår og aftalebetingelser gælder enhver aftale mellem kunden og sædbanken, uanset om aftalen er indgået skriftligt, via bestilling på sædbankens hjemmeside, mundtligt eller på anden vis. Ved køb af donorsæd eller andre ydelser/services bekræfter kunden at være myndig og at acceptere disse vilkår og aftalebetingelser.

Kunden er enhver, som indgår denne aftale ved at afgive en bestilling hos sædbanken enten med henblik på køb af donorsæd eller adgang til donorprofilmateriale, forarbejdning, opbevaring i depot, transport eller på anden måde håndtering af donorsæd.

Ved den endelige recipient forstås den kvinde, som bliver fertilitetsbehandlet.

Ved den ansvarlige sundhedsperson forstås det hospital, den fertilitetsklinik, læge eller anden autoriseret sundhedsperson, som er ansvarlig for sporbarheden af donorsæden, og  udfører fertilitetsbehandlingen med donorsæden.

Kunden erklærer, at donorsæd, som er købt i sædbanken, ikke vil blive solgt, videredistribueret, givet væk eller på anden måde overdraget til andre. Tilsvarende gælder, at Pregnancy Slots (graviditetsreservationer) og/eller Anvendelsesrettigheder (se nærmere i pkt. 7.4), som er købt i sædbanken, ikke må blive solgt, videredistribueret, givet væk eller på anden måde overdraget til andre. Alle distributioner af donorsæden skal ske via sædbanken.

Kunden hæfter selv for ethvert ansvar og ethvert krav, der måtte udspringe af, at kunden uretmæssigt og i strid med denne kontrakt har solgt, videredistribueret eller på anden måde overdraget donorsæd, Pregnancy Slot (graviditetsreservation) og/eller Anvendelsesret til andre.

2. Vilkår for priser, bestilling, betaling, fortrydelsesret m.v.

2.1 Priser

De aktuelle priser på sædbankens produkter og services fremgår af sædbankens hjemmeside. Skriftlige tilbud fra sædbanken er gældende i 30 dage regnet fra tilbuddets datering.

2.2 Bestilling og brugerkonto

Bestilling af sædbankens produkter og services sker via sædbankens hjemmeside, hvor kunden skal oprette sig som bruger med brugernavn og password for at kunne afgive bestilling.

Brugernavnet og password til kundens brugerkonto er private og må kun anvendes af brugeren. Brugeren er forpligtet til at holde brugernavn og password fortroligt. Kunden er indforstået med at hæfte for alle bestillinger foretaget via brugerkontoen og at holde sædbanken skadesløs for ethvert krav og tab, der måtte udspringe af bestillinger foretaget på brugerkontoen af andre, som kunden uretmæssigt måtte have videregivet oplysninger om brugernavn/password til.

Kunden er forpligtet til at afgive korrekte oplysninger ved oprettelsen af brugerkontoen, og at holde brugeroplysningerne, herunder særligt alle kontaktoplysningerne, opdateret løbende.

Når kunden har afgivet bestilling online via brugerkontoen og har bekræftet at have læst og accepteret vilkårene, sender sædbanken en ordrebekræftelse samt nærværende vilkår til kundens e-mail.

2.3 Betaling

Følgende betalingsvilkår gælder: Forudbetaling via betalingsløsning på hjemmesiden.

Betaling med kreditkort: Betalingen trækkes, når leveringen er afsendt.

Betaling med bankoverførsel: Kunden skal sende bevis på gennemført bankoverførsel, før leveringen afsendes.

2.4 Fortrydelsesret

Donorsæd er et skrøbeligt produkt, hvor hverken produktets karakter eller forsendelsesprocessen af kvalitets-, sundhedsbeskyttelses- og hygiejnemæssige årsager er egnet til returnering af produktet. Derfor har kunden generelt ingen fortrydelsesret efter det tidspunkt, hvor donorsæden er blevet afsendt fra sædbanken.

Er donorsæden ikke afsendt fra sædbanken, har kunden fortrydelsesret i 14 dage regnet fra indgåelsen af aftalen i form af kundens bestilling af donorsæden.

Efter udløbet af den 14 dages fortrydelsesfrist tilbyder sædbanken derudover at tilbagekøbe donorsædenheder, som kunden har købt af sædbanken, til 75 % af købsprisen ekskl. moms (dog kun frem til det tidspunkt, hvor donorsæden afsendes fra sædbanken).

Ved køb af depot-services har kunden en fortrydelsesfrist på 14 dage regnet fra aftaleindgåelsen i form af kundens bestilling af depotet. Kunden skal betale et forholdsmæssigt beløb for depotomkostningerne i perioden frem til kundens meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten.

Ved fortrydelse af et køb af donorsæd eller depotservices tilbagebetaler sædbanken alle skyldige beløb, herunder eventuelle fragtomkostninger modtaget fra kunden, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor sædbanken har modtaget meddelelse om, at fortrydelsesretten udnyttes.

Ønsker kunden at udnytte fortrydelsesretten, skal det ske inden udløbet af fortrydelsesfristen ved afgivelse af en utvetydig erklæring på e-mail (salg@borndonorbank.dk) eller ved brug af Standardfortrydelsesformularen på sædbankens hjemmeside.

3. Vilkår for levering, fejl/mangler og forsendelsestanke

3.1 Ejendomsret

Leveret donorsæd forbliver sædbankens ejendom, indtil sædbanken har modtaget fuld betaling fra kunden af den totale pris på donorsæden, såvel som betaling for transport og levering. Forsendelsestankene og tilhørende bokse er sædbankens ejendom og skal returneres til sædbanken. Se nærmere om betingelser vedr. forsendelsestankene under pkt. 3.7.

3.2 Levering

Med mindre andet er aftalt, påtager sædbanken sig at sende (dvs. at overdrage til fragtfirma) bestilt donorsæd på datoen bestemt af kunden ved afgivelse af ordren.

Sædbanken tilbyder at opbevare donorsæd, der er bestilt til levering inden for 30 dage efter ordredatoen. Ved leveringer senere end 30 dage efter ordredatoen skal kunden oprette et depot (se nærmere betingelser i pkt. 4), der afregnes af kunden i henhold til sædbankens aktuelle depotpriser, der fremgår af prislisten på hjemmesiden. Betaling for depot refunderes ikke, jf. dog pkt. 2.4 vedr. Fortrydelsesret.

Sædbanken er ansvarlig for donorsædens kvalitet, indtil den er kommet frem til leveringsadressen. Se uddybende detaljer i pkt. 3.5.

Donorsæden vil blive leveret mellem kl. 8 og kl. 17 på den aftalte leveringsdato.

Vævscenteret, fertilitetsklinikken eller den autoriserede sundhedsperson anvist af kunden har ved modtagelsen pligt til at undersøge, om den leverede donorsæd lever op til den lovede kvalitet, og om leveringstanken er ubrudt og intakt. Vævscenteret, fertilitetsklinikken eller den autoriserede sundhedsperson skal foretage en dokumenteret kontrol af, at forsendelsen, herunder transportforholdene, emballagen, mærkningen og den tilknyttede dokumentation, opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF af 31. marts 2004 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler (vævsdirektivet).

3.3 Håndtering af donorsæd

Kunden gøres opmærksom på, at donorsæd er et skrøbeligt produkt. Derfor skal det kraftigt understreges, at holdbarheden af den frosne donorsæd er afhængig af opbevaringsfaciliteterne. Donorsæden kan blive ødelagt og uegnet til brug, hvis instruktionerne for brugen af den ikke følges nøje, herunder hvis den ikke bliver anvendt umiddelbart efter optøning.

3.4 Pakkeliste

Enhver forsendelse fra sædbanken indeholder en pakkeliste med følgende informationer/bilag:

· Ordregennemgang

· Beskrivelse af produktet, herunder bl.a. oplysning om donorsædens motilitet

· Instruktioner og restriktioner for brug af produktet

· Vejledning om indberetning af graviditet og ved mistanke om arve- og smitterisiko, der kan være relateret til donorsædens kvalitet eller sikkerhed

· Sikkerhedsvejledning vedr. håndtering og risici i forbindelse med forsendelse med flydende nitrogen (LN2) eller tøris.

· Donorkarakteristika, attestation af testresultater iht. gældende vævslovgivning

· Single European Code(s) (SEC)

· Instruktion for returnering af forsendelsestank

3.5 Forsinkelse

Hvis donorsæden ikke leveres rettidigt, og kun hvis donorsæden p.g.a. forsinkelsen ikke lever op til kvalitetskravene, vil sædbanken omkostningsfrit for kunden sende en ny leverance af den bestilte donorsæd eller fra en tilsvarende donor, hvis donorsæd fra den bestilte donor er udsolgt, forudsat at forsinkelsen skyldes omstændigheder, som sædbanken bærer risikoen for, herunder fragtfirmaets forsinkelse. En betingelse herfor er, at donorsæden ikke har været anvendt til behandling, og at den forsinkede donorsædenhed returneres til sædbanken i forsendelsestanken. Se nærmere pkt. 3.6 om reklamation ved fejl og mangler.

Sædbanken fraskriver sig herudover ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab relateret til forsinkelsen, og kunden accepterer, at der ikke kan gøres erstatningskrav gældende på dette grundlag.

3.6 Fejl og mangler

Når forsendelsen er modtaget fra fragtfirmaet, er vævscenteret, fertilitetsklinikken eller den autoriserede sundhedsperson ansvarlig for sikre, at der straks foretages en dokumenteret undersøgelse af, om forsendelsestanken og tilhørende boks er ubrudt og intakt, og om der er eventuelle fejl og mangler ved det leverede, herunder om donorsæden lever op til kvalitetskravene. Hvis dette ikke er tilfældet, er kunden forpligtet til straks at reklamere til sædbanken.

Hvis leveringstanken eller donorsæden har fejl eller mangler, som ikke kunne konstateres ved leveringen, er kunden forpligtet til skriftligt at reklamere til sædbanken senest 7 dage efter, at manglen blev konstateret, dog senest 14 dage efter, at leveringen har fundet sted, ellers fortaber kunden retten til at reklamere over manglen.

Sædbanken er kun ansvarlig for eventuelle mangler ved donorsæden eller skade på forsendelsestanken/boksen, hvis dette er forårsaget af fejl eller forsømmelser, som kan tilskrives sædbanken eller fragtfirmaet.

Hvis kunden skriftligt og inden for ovennævnte fastsatte frister har informeret sædbanken om konstaterede fejl eller mangler ved donorsæden, som sædbanken er ansvarlig for, vil sædbanken ombytte donorsæden til tilsvarende sædenhed(er) fra samme donor (eller fra en donor inden for samme donorkategori, hvis donorsæd fra den bestilte donor er udsolgt). Hvis sædbanken ombytter donorsæden inden for 14 dage, efter at sædbanken er blevet informeret om fejlen/manglen, kan kunden ikke rette yderligere krav mod sædbanken i form af f.eks. prisreduktion eller ophæve kontrakten.

3.7 Forsendelsestanke og tilhørende bokse

Forsendelsestankene og deres bokse er sædbankens ejendom. Kunden er forpligtet til at returnere forsendelsestanke og bokse uden ugrundet ophold og i samme stand, som de blev leveret. Forsendelsestanke returneres inden for 7 eller 14 dage fra modtagelsen afhængigt af holdbarheden af den forsendelsestank, som kunden har valgt ved afgivelse af ordren. Instruktioner for returnering medsendes ved levering sammen med pakkelisten. Sker returnering ikke rettidigt, er sædbanken berettiget til at opkræve betaling for tankens værdi eller for leje af tanken, indtil den returneres.

Sædbanken er berettiget til at kræve, at kunden erstatter, hvad der svarer til værdien af en ny forsendelsestank/boks, hvis disse bortkommer eller bliver beskadiget i perioden fra leveringstidspunktet hos kunden og frem til fragtfirmaets afhentning hos kunden for returnering til sædbanken.

Hvis flere kunder skal have tilsendt donorsæd til samme adresse (f.eks. til en fertilitetsklinik), er sædbanken berettiget til at samle forsendelser til flere kunder i den samme forsendelsestank. Sådanne kunder hæfter solidarisk for returneringen og værdien af en ny forsendelsestank/boks i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst.

Sædbanken gør opmærksom på, at flydende nitrogen (LN2) og tøris kan forårsage forfrysningsskader, hvis det ikke håndteres korrekt. Kunden er forpligtet til at læse de vedlagte sikkerhedsinstruktioner vedr. håndtering og risici associeret med flydende nitrogen (LN2) eller tøris, før forsendelsestanken åbnes. Sædbanken fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade forårsaget af det flydende nitrogen (LN2) og tøris, med mindre skaden skyldes en defekt ved varen.

4. Genetisk screening – GeneMatch

Born tilbyder genetisk screening gennem produktet ”GeneMatch”. GeneMatch screeningen har til formål at mindske risikoen for at anvendelse af donorsæd fra Born resulterer i et genetisk sygt barn.

Produktet GeneMatch indeholder (medregnet i prisen) en depotydelse med varighed af 12 måneder. Sædenheder medfølger ikke og skal købes separat. Born kan ikke garantere tilgængelige salgbare enheder eller at den valgte donor ikke har nået sit graviditetsmaksimum.

Den medfølgende depotydelse kan ikke ombyttes til andre produkter eller refunderes. Når depotydelsen ophører ved udløbet af de 12 måneder, gælder Borns almindelige vilkår for depoter.

”Incompatibility is observed”: Born forbeholder sig retten til at nægte at distribuere sædenheder fra den valgte donor til Kunden, såfremt GeneMatch resulterer i ”incompatibility is observed”.

I tilfælde af ”incompatibility is observed” tilbyder Born at ombytte købte sædenheder på den pågældende donor til en anden donor i samme donorkategori og af samme type uden beregning. Ønsker Kunden at udføre ny genetisk screening på den ombyttede donor, kan dette gøres med 50 % rabat.

Ønsker Kunden ikke at ombytte enheder på en ”incompatibility is observed”-donor, gælder Borns sædvanlige vilkår for tilbagekøb af sædenheder i depot.

Såfremt Kunden ikke følger medsendte anvisninger til udførelse af testen, forsætligt eller uagtsomt, og at GeneMatch screeningen ikke kan udføres på baggrund heraf, bærer Kunden ansvaret, og udgiften til GeneMatch refunderes ikke.

Born kan ikke garantere, at Kunden og den valgte donor ikke bærer fælles mutationer i gener, som ikke er omfattet af GeneMatch-screeningen. Born fraskriver sig ethvert ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for undfangelse af et genetisk sygt barn. Dette gælder både hvor mutationen er opstået spontant eller ikke blevet påvist gennem GeneMatch.

5. Vilkår for depot

5.1 Depot

Sædbanken tilbyder at opbevare donorsæd købt i sædbanken eller kundens egen sæd, herunder sæd fra kendt donor, i et depot i kundens navn. Sæden opbevares nedfrosset under betryggende forhold. Sæden forventes at kunne opbevares fuldt levende i ubegrænset tid i nedfrossen stand.

Aktuelle priser fremgår af prislisten på hjemmesiden. Betaling for depot refunderes ikke, jf. dog pkt. 2.4 vedr. Fortrydelsesret.

Forhold, som indtræder under aftaleperioden, og som skyldes force majeur-lignende omstændigheder såsom f.eks. strejke, krig, naturkatastrofer etc., og som måtte medføre beskadigelse eller tab af sæden, erstattes ikke.

Går donorsæd i depot til grunde på grund af andre forhold, som sædbanken bærer risikoen for, erstatter sædbanken de beskadigede/tabte sædenheder med et tilsvarende antal sædenheder fra den samme donor eller fra en donor i samme donorkategori, hvis donorsæd fra den bestilte donor er udsolgt. Andre forhold, for hvilke sædbanken bærer risikoen, erstattes kun med et beløb svarende til den betalte pris for håndtering og testning af sæden samt depotomkostningerne for den resterende del af aftaleperioden. Øvrige eventuelle direkte eller indirekte tab erstattes ikke.

Skulle sædbanken under aftaleforløbet, og da uanset af hvilken årsag, være ude af stand til at fortsætte deponeringsvirksomhed, forpligter sædbanken sig efter gældende EU-direktiver og den danske Vævslov til at sørge for, at depotet bliver overtaget af et andet godkendt vævscenter til fortsat deponering. Dette vil blive meddelt kunden via e-mail eller brev til den sidste kendte adresse.

Kunden kan til enhver tid ophæve depotet, og depotet betragtes automatisk som ophævet, når der ikke længere opbevares sædenheder i depotet. Forudbetalte depotomkostninger refunderes ikke.

Ønsker kunden at ophæve depotet, skal dette skriftligt meddeles sædbanken. Kunden skal samtidig skriftlig meddele, om sædenheder, der opbevares i depotet, skal overføres (distribueres) til et andet vævscenters ansvar eller destrueres. Sædenhederne kan kun distribueres til et godkendt vævscenter/autoriseret sundhedsperson, der accepterer at påtage sig sporbarhedsforpligtelsen iht. kontrakt udfærdiget af sædbanken. Ved overførsel (distribution) på kundens anmodning til andet vævscenter/autoriseret sundhedsperson, vil kunden blive faktureret forsendelsesomkostningerne. Enhver overførsel (distribution) af sædenheder fra depotet skal varetages af sædbanken og foretages af et fragtfirma valgt af sædbanken.

Kunden er ansvarlig for at underrette sædbanken forud for udløbet af den forudbetalte depotperiode. Sædbanken vil ikke betragte depotet som permanent udløbet uden forinden at have forsøgt at kontakte kunden pr. e-mail på kundens senest kendte e-mailadresse. Har kunden ikke reageret på senest 1 måned efter afsendelsen af e-mailen, betragter sædbanken depotet som permanent udløbet.

Såfremt kunden måtte afgå ved døden, udløber depotet automatisk, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og sædbanken.

Ved udløb af depotet uanset årsag overgår enheder af donorsæd i depotet til sædbankens ejendom, og sædenheder i depotet fra kunden selv (Personligt depot og Depot for kendt donor) destrueres, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og sædbanken.

Kunden er forpligtet til at holde sine kontaktoplysninger i brugerkontoen opdateret løbende. Har kunden undladt at holde sædbanken orienteret om adresseforandring, bærer sædbanken intet ansvar herfor.

5.2 Tilbagekøbs- og byttepolitik for enheder i depot

Sædbanken tilbyder at tilbagekøbe donorsædenheder, som kunden har købt af sædbanken, og som opbevares i sædbankens depot til 75 % af købsprisen ekskl. moms. Tilbuddet om tilbagekøb gælder i 24 måneder regnet fra købsdatoen. Tilbuddet om tilbagekøb gælder også donorsædenheder i sædbankens depot fra karantænerede og permanent blokerede donorer samt fra donorer, der har nået nationalt fastsatte grænser for antal børn/familier pr. donor eller sædbankens fastsatte kvotemaksimum (se pkt. 6.3 og 8.4). Det er en betingelse, at donorsædenhederne aldrig har forladt sædbanken.

Forudbetalte depotomkostninger refunderes ikke.

Sædbanken tilbyder at bytte donorsædenheder i sædbankens depot fra karantænerede og permanent blokerede donorer samt fra donorer, der har nået nationalt fastsatte grænser for antal børn/familier pr. donor eller sædbankens fastsatte kvotemaksimum. I disse tilfælde kan kunden gratis bytte til donorsædenheder af samme type (IUI til IUI og ICI til ICI) fra en anden donor i den samme donorkategori. Ønsker kunden i disse tilfælde at bytte til en anden donorkategori eller type, refunderer sædbanken ikke en evt. prisdifference i kundens favør. Ved en prisdifference i sædbankens favør, vil kunden blive opkrævet denne difference.

Ved alle andre ombytninger af donorsædenheder i sædbankens depot henvises kunden til at tilbagesælge enhederne til sædbanken til 75% af købsprisen ekskl. moms og derefter foretage et nyt køb på hjemmesiden.

Sædbanken tilbyder at tilbagekøbe Pregnancy Slots (graviditetsreservationer), som ikke har resulteret i et levendefødt barn, til den fulde betalte pris for Pregnancy Slot’et (graviditetsreservationen).

En købt Anvendelsesret tilbagekøbes som udgangspunkt ikke, med mindre donoren bliver permanent blokeret.

Sædbanken forbeholder sig ret til at ændre vilkårene for tilbagekøbs- og byttepolitikken uden varsel. Der henvises til aktuelle vilkår på hjemmesiden.

6. Pregnancy Slot og kontrakt

6.1 Du anerkender, at på grund af de begrænsninger, der følger af nationale kvotebegrænsninger, kan donorsæd fra en specifik donor kun købes i kombination med en Pregnancy Slot. Det betyder, at du har ret til at undfange så mange børn (en familie) med den donor, der er anført i nærværende kontrakt, som du ønsker.

6.2 For at give BORN Donor Bank mulighed for at holde styr på graviditeter, og i henhold til dansk lovgivnings retningslinjer, skal du indberette eventuelle graviditeter og/eller aborter i forbindelse med behandlinger med den donorsæd, som BORN har leveret til den behandlende klinik.

6.3 Forudsat, at den behandlende klinik dokumenterer og bekræfter, at behandling med donorsæd købt under nærværende Pregnancy Slot ikke har resulteret i en graviditet, og at al købt donorsæd fra den pågældende donor er brugt, kan du inden for 2 år fra datoen for nærværende kontrakt kræve tilbagebetaling af den betalte pris for nærværende Pregnancy Slot (men ikke for den købte donorsæd). Vi tilbyder ikke ombytning til en anden donor.

6.4 Hver familie kan maksimalt have én (1) Pregnancy Slot ad gangen.

6.5 I overensstemmelse med national lovgivning og for at overholde de nationale kvoter, samt holde styr på brug af ​​en donor, kan embryodonation kun ske efter godkendelse fra Born Donor Bank.

7. Kundens forpligtelser efter fertilitetsbehandlingen

7.1 Indberetning til sædbanken om graviditet

Kunden er forpligtet til at sikre, at der senest 14 dage, efter at en levedygtig graviditet er konstateret, sker indberetning om denne til sædbanken. Dette for at sædbanken kan sikre, at både en evt. national fastsat kvote for graviditeter/børn pr. donor og den kvote, der er fastsat efter sædbankens interne retningslinjer, ikke overskrides. Se uddybende i pkt. 9.4.

Kunden skal give besked til den ansvarlige sundhedsperson om enhver levedygtig graviditet inden for 14 dage efter, at graviditeten er konstateret, med henblik på, at den ansvarlige sundhedsperson straks indberetter graviditeten til sædbanken.

Derudover skal kunden informere den ansvarlige sundhedsperson, hvis graviditeten afsluttes (f.eks. grundet dødfødsel, graviditet uden for livmoderen, spontan eller provokeret abort, etc.) inden for 14 dage efter, at afslutningen af graviditeten bliver konstateret. Herefter er den ansvarlige sundhedsperson forpligtet til straks at meddele afslutningen af graviditeten til sædbanken.

Den ansvarlige sundhedsperson skal foretage indberetningen via formularen Graviditetsindberetning på sædbankens hjemmeside eller ved at sende en e-mail til: salg@borndonorbank.dk med følgende oplysninger:

1. Indberetning af graviditet/indberetning af afslutning af graviditet

2. Ordrenummer

3. Den endelige recipients (kundens) navn, kontaktinformationer (e-mail, telefonnummer) og bopælsland

4. Behandlingslandet

5. Donornavn og SEC-kode

6. Eventuelle oplysninger vedr. tvillinger/trillinger og søskendegraviditet (hvis den endelige recipient eller én i parret allerede har et barn eller flere børn med den samme donor).

7.2 Pregnancy Slots (graviditetsreservationer) og Anvendelsesret – særlig forpligtelse for kunden til at underrette sædbanken om resultatet af hver insemination

Ved behandling med donorsæd med Pregnancy Slots (graviditetsreservation) og/eller Anvendelsesret har kunden en særlig forpligtelse til at holde sædbanken underrettet om ethvert resultat af behandlingen. Kunden skal give besked til den ansvarlige sundhedsperson med henblik på dennes indberetning.

Indberetning skal ske via formularen Pregnancy Slot Report Form på sædbankens hjemmeside eller ved at sende en e-mail til: salg@borndonorbank.dk

Sædbanken skal underrettes om følgende:

· Positive resultater af behandlingen skal rapporteres til sædbanken inden for 14 dage efter, at graviditeten er konstateret

· Negative resultater af behandlingen skal rapporteres til sædbanken senest 3 uger efter behandlingen

· Hvis graviditeten er blevet afsluttet (pga. f.eks. dødfødsel, graviditet uden for livmoderen, spontan eller provokeret abort m.v.) skal det rapporteres inden for 14 dage efter, at afslutningen af graviditeten bliver konstateret.

Kunden giver sædbanken ret til at kontakte kunden eller den ansvarlige sundhedsperson direkte for at få ovennævnte oplysninger om resultatet af behandlingen, hvis oplysninger ikke modtages fra kunden/den ansvarlige sundhedsperson.

7.3 Sædbankens procedurer, når en sæddonor har nået et kvote-maksimum

Når en sæddonor har nået sit kvote-maksimum i henhold til nationale regler og/eller sædbankens internt fastsatte kvote, må donorsæden fra denne sæddonor ikke anvendes. Dette gælder også for købte donorsædenheder, som kunden opbevarer i depot hos sædbanken. Se nærmere om kvote-maksimum under pkt. 8.4. Dog kan donorsæden eventuelt – og kun i henhold til gældende nationale regler i det pågældende land – anvendes til søskende fra den samme sæddonor, såfremt kunden eller hendes partner allerede har et donorbarn fra sæddonoren.

Kunden er forud for enhver behandling med donorsæden forpligtet til at sikre, at der ikke sker behandling med donorsæd, når sæddonor har nået sit kvote-maksimum, ved at undersøge listen på sædbankens hjemmeside under ”Restricted and limited donors”.

Kunden gøres opmærksom på, at kvoteoplysningerne på hjemmesiden alene er vejledende. Sædbanken fraskriver sig ethvert ansvar for manglende indberetning af graviditeter, dobbeltindberetning af graviditeter, eller hvis graviditeter på anden måde er indberettet forkert. Ligeledes fraskriver sædbanken sig ansvaret for, hvis et eventuelt fastsat kvote-maksimum i det pågældende land skal beregnes anderledes, eller hvis sædbanken ikke kender til det pågældende lands beregningsmetode i forhold til kvote-maksimum.

Kunden kan efter nærmere fastsatte betingelser (se pkt. 5.2) tilbagesælge donorsædenheder i tilfælde, hvor sæddonoren har nået et kvote-maksimum, forudsat at enhederne med donorsæd er i depot i sædbanken og ikke har forladt sædbankens ejendom. Enheder, der har forladt sædbankens ejendom, kan ikke tilbagesælges, og kunden er forpligtet til at kassere disse.

7.4 Anmeldelse og håndtering af tilfælde, hvor der er mistanke om arve- og smitterisiko

Trods omfattende screening og testning af donor og donorsæd vil der altid være en risiko for, at en smitsom eller arvelig sygdom vil kunne overføres fra donorsæden til kunden eller donorbarnet. Se uddybende om screening og testning i pkt. 8.1.

Hvis kunden oplever alvorlige bivirkninger ved fertilitetsbehandlingen eller udvikler sygdom, som kan være relateret til kvaliteten eller sikkerheden i donorsæden, skal sædbanken underrettes skriftligt om dette hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis donorbarnet, der er blevet til ved fertilitetsbehandling med donorsæd fra sædbanken, fødes med eller udvikler sygdom, der kan være relateret til donorsæden, herunder f.eks. arvelige eller smitsomme sygdomme, syndromer, misdannelser etc. Dette er nødvendigt for, at sædbanken kan træffe de nødvendige foranstaltninger over for den endelige recipient, sæddonoren, andre kunder/recipienter, myndigheder etc.

Kunden er således forpligtet til straks at give den ansvarlige sundhedsperson skriftlig besked ved f.eks. sygdom, død, udviklingsdefekt eller alvorlig misdannelse hos et donorbarn enten under graviditeten, ved fødslen eller senere under barnets opvækst, og hvor dette kan skyldes genetiske forhold hos enten kunden, donoren, eller dem begge, eller hvor det drejer sig om forhold, der kan indicere, at donorsæd kan være blevet kontamineret med smittekim.

Den ansvarlige sundhedsperson skal sende anmeldelsen om mistanke om arve- og smitterisiko via indberetningsformularen ”Adverse Reaction Form” på sædbankens hjemmeside. Kunden kan ligeledes vælge selv at udfylde indberetningsformularen ”Adverse Reaction Form” og sende denne direkte til sædbanken.

Når en fyldestgørende udfyldt indberetningsformular er modtaget i sædbanken, sender sædbanken straks herefter en bekræftelse på anmeldelsen. Sædbanken anser ikke bivirkningen/sygdommen for anmeldt, før bekræftelsen er afsendt fra sædbanken.

Kunden skal samarbejde med sædbanken og tilvejebringe al nødvendig information, så der kan stilles en diagnose, og det kan undersøges, hvorvidt bivirkningen/sygdommen stammer fra sæddonoren. Kunden accepterer, at sædbanken, den danske Styrelse For Patientsikkerhed og den ansvarlige sundhedsperson kan kommunikere direkte og udveksle oplysninger om kundens og barnets helbredsforhold til brug for denne udredning. Kunden accepterer at give sædbanken adgang til at skaffe relevant information fra kundens og donorbarnets lægelige journaler. Kunden accepterer også, at kunden og barnet vil afgive nødvendige blodprøver for at stille diagnosen.

Det er den ansvarlige sundhedspersons ansvar at underrette kunden om enhver mistanke om arve- og smitterisiko relateret til donorsæden, samt at henvise kunden til genetisk testning eller medicinsk rådgivning, hvis relevant.

7.5 Karantæne og permanent anvendelsesforbud ved mistanke om arve- og smitterisiko

Hvis sædbanken modtager en anmeldelse vedr. en bivirkning eller sygdom, vil donorsæden, hvis det vurderes relevant, blive foreløbigt karantæneret, imens det undersøges, om bivirkningen/sygdommen stammer fra eller er relateret til donorsæden. Under foreløbig karantænering må donorsæden ikke anvendes – heller ikke til søskende. Hvis donoren er foreløbigt karantæneret, er sædbanken endvidere forpligtet til at aflyse eller udsætte bekræftede ordrer på donorsæd fra denne donor.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil donorsæden enten blive underlagt permanent anvendelsesforbud eller blive frigivet fra karantænering.

Bliver der udstedt permanent anvendelsesforbud, må donorsæden fra denne donor som udgangspunkt ikke anvendes. Dog kan donorsæden i Danmark under visse betingelser anvendes til søskende, hvis kunden har et donorbarn af den samme donor. Den ansvarlige sundhedsperson må sende et informeret skriftligt samtykke fra kunden.
Uden for Danmark kan der gælde yderligere restriktioner i forhold til anvendelse af sæddonorer, der er undergivet permanent anvendelsesforbud, til søskende. Sædbanken kræver, at der foreligger en skriftlig erklæring fra den ansvarlige sundhedsperson om, at fertilitetsbehandling med den pågældende sæddonor sker i overensstemmelse med de nationale myndigheder på området.

Sædbanken udsender en advisering pr. e-mail om midlertidigt karantænerede sæddonorer på alle relevante accepterede og/eller leverede ordrer på donorsæd på den pågældende sæddonor. Derudover udsender sædbanken igen en advisering om ophævelse af midlertidig karantænering eller permanent anvendelsesforbud, når undersøgelsen er afsluttet. Er sæddonoren undergivet permanent anvendelsesforbud, indeholder adviseringen nærmere information fra sædbanken om vilkårene for evt. brug af donorsæden til søskende og det informerede samtykke.

Kunder, der har sædenheder fra en midlertidig karantæneret donor i depot i sædbanken, adviseres om karantænering, hvis kunden anmoder om at få tilsendt sædenheder fra donoren under en periode, hvor donoren er midlertidigt karantæneret. Kunder med sædenheder i depot fra en sæddonor, der bliver undergivet permanent anvendelsesforbud, adviseres om dette, når undersøgelsen er afsluttet.

Den ansvarlige sundhedsperson er ansvarlig for at sikre, at kunden modtager relevante adviseringer om midlertidig karantænering, ophævelse af karantænering og permanent anvendelsesforbud, som udsendes fra sædbanken.

Sædbanken sender adviseringer angående midlertidig karantænering, ophævelse af karantænering og permanent anvendelsesforbud til den ansvarlige sundhedspersons e-mailadresse.

Adviseringer angående permanent anvendelsesforbud sender sædbanken tillige direkte til kundens e-mailadresse.

Kunden accepterer, at sædbanken må sende de nævnte adviseringer til alle de e-mailadresser, som kunden ved afgivelsen af ordren har oplyst til sædbanken, herunder til e-mailadresser på kunden og den ansvarlige sundhedsperson fra kundens brugerkonto hos sædbanken, fra Shipping Authorization Forms og fra Tredjepartsaftaler, samt til de e-mailadresser, som er oplyst til sædbanken ved anmeldelse af en bivirkning/sygdom. Kunden forpligter sig til at holde sædbanken opdateret med alle ændringer i relevante kontaktinformationer, herunder e-mailadresse på den ansvarlige sundhedsperson.

Sædbanken offentliggør derudover en liste med alle sæddonorer, der aktuelt er midlertidigt karantænerede eller undergivet permanent anvendelsesforbud, på sædbankens hjemmeside under ”Restricted and Limited Donors”. Kunden er forud for enhver fertilitetsbehandling med donorsæden ansvarlig for at sikre, at der ikke sker fertilitetsbehandling med donorsæd, der er midlertidig karantæneret eller undergivet permanent anvendelsesforbud, ved at undersøge dette på listen på sædbankens hjemmeside.

Sædbanken tilbyder at bytte donorsædenheder i depot, der er karantæneret eller undergivet permanent anvendelsesforbud, efter de nærmere fastsatte betingelser i pkt. 5.2.

Sædbanken tilbyder at bytte donorsædenheder, der er leveret til kunden eller har forladt sædbankens ejendom, hvis de bliver karantæneret eller undergivet permanent anvendelsesforbud, til donorsædenheder af samme sædtype (IUI til IUI og ICI til ICI) fra en anden donor i den samme donorkategori. Det er en forudsætning for ombytning, at sæden er blevet opbevaret korrekt og efter gældende procedurer, enten i en fortsat kold forsendelsesstank (det fremgår af den medfølgende pakkeliste, hvor længe tanken kan holde sig kold), eller opbevaret hos et godkendt vævscenter, der har godkendte procedurer for opbevaring af sæd.

8. Donorkategorier

Det er muligt at vælge donorer fra sædbanken i følgende 3 donorkategorier: ”No ID-release” donor (uden profil), ”ID-release, donor’s decision in 18 years”(med profil) eller ”ID-release” donor (med profil). Følgende vilkår gælder for de respektive donorkategorier.

Kunden er ansvarlig for at undersøge og sikre sig, at kunden efter gældende nationale regler lovligt må erhverve sig og anvende donorsæd fra den bestilte donorkategori.

8.1 No ID-release (uden profil)

Kunden vil kunne få følgende basisoplysninger om donor: Race, etnicitet, øjenfarve, hårfarve, højde, vægt, blodtype og beskæftigelse/uddannelse. Det er ikke muligt at få en donorprofil i denne donorkategori, men en kort beskrivelse af vores medarbejderes indtryk af donor og et look-alike billede af en kendt person, som donoren ligner, er tilgængeligt. I nogle tilfælde vil et barndomsfoto være tilgængeligt af ”No ID-release” donoren (dette omfatter dog kun de donorer, der specifikt har givet samtykke til offentliggørelse af barndomsfotoet).

Ved valg af en donor uden ID-release accepterer kunden, at donorens identitet ikke vil blive oplyst. Der må på intet tidspunkt blive gjort forsøg på at opspore eller opsøge donor, donors børn eller øvrige familie. Hvis kunden trods dette ufravigelige vilkår i kontrakten alligevel måtte indlede eller medvirke til en opsporing af donor, donors børn eller øvrige familie, er kunden forpligtet til at holde sædbanken og donor skadesløs for ethvert krav rejst imod sædbanken eller donor i denne anledning, uanset om opsporingen lykkes eller ej.

8.2 ID-release, donor’s decision in 18 years (med profil)

Kunden vil få en donorprofil, som består af 8-15 siders personlige oplysninger om donor ud over basisoplysningerne. Oplysningerne omhandler bl.a. donors baggrund, uddannelse, familiemæssige forhold, interesser, hobbies, personlighed, detaljerede oplysninger om udseende, ansigtstræk og kropsbygning, personalevurdering, fotos af donor fra hans barndom, en håndskreven hilsen m.v.

Ved valg af en donor i donorkategorien ”ID-release, donor’s decision in 18 years” behøver donoren ikke at tage stilling til, om han ønsker sin identitet frigivet, indtil et donorbarn efter det fyldte 18. år henvender sig til sædbanken og ønsker kontakt med donor. Donor har altså givet samtykke til, at sædbanken (eller en professionel tredjepart, som er blevet overdraget opgaven af sædbanken) i fremtiden må kontakte donor og spørge, om donor er indforstået med, at hans identitet udleveres til et donorbarn, der efter det fyldte 18. år henvender sig til sædbanken og ønsker kontakt med donor.

Det er et krav, at det kan dokumenteres, at barnet er et resultat af behandling med donorsæd fra den pågældende donor. Sædbanken kan eventuelt stille krav om, at dette afklares ved en DNA-test. Det er ligeledes et krav, at graviditeten med pågældende donorbarn blev indberettet til sædbanken som beskrevet i pkt. 5.1.

Kun hvis donor ubetinget over for sædbanken tilkendegiver, at donor er indforstået med det, vil sædbanken være behjælpelig med at etablere/formidle kontakt mellem donorbarnet og donor. Dette kan f.eks. ske ved, at sædbanken udleverer donors identitet i form af navn, fødselsdato og senest kendte adresse til donorbarnet, hvorefter donorbarnet selv tager kontakt. Kontakten kan også være anonym, hvis donoren ønsker dette.

Ønsker donor ikke, at barnet får kendskab til hans identitet eller have nogen anonym kontakt med barnet, forbliver donor ukendt for barnet. Donors identitet oplyses heller ikke, hvis donor er afgået ved døden og derfor ikke har mulighed for at tage stilling, når et barn efter det fyldte 18. år henvender sig til sædbanken og ønsker kontakt.

Hvis donor ikke ønsker, at barnet får kendskab til hans identitet, eller hvis donor er afgået ved døden, accepterer kunden at ville respektere donors anonymitet, og at der gælder samme betingelser som beskrevet ovenfor under afsnittet ”No ID-release” (uden profil).

Donorbarnets forældre kan på intet tidspunkt fra sædbanken få identificerende oplysninger om donor.

Til dækning af udgifterne til at kontakte donor og evt. formidle kontakten mellem donorbarn og donor, herunder facilitering af en evt. anonym kontakt, samt til at fastslå, om donorbarnet er et resultat af donorsæd fra den pågældende donor (evt. DNA-test), vil der skulle betales et administrationsgebyr, når donorbarnet henvender sig efter det fyldte 18. år.

Sædbanken er forpligtet til at opbevare donors oplysninger i mindst 30 år. Sædbanken kan dog ikke garantere, at denne kan medvirke til etablering af kontakt mellem donor og donorbarn senere end 30 år efter, at donors oplysninger er givet til Sædbanken.

8.3 ID-release (med profil)

Kunden vil få en donorprofil, som består af 8-15 siders personlige oplysninger om donor ud over basisoplysningerne. Oplysningerne omhandler bl.a. donors baggrund, uddannelse, familiemæssige forhold, interesser, hobbies, personlighed, detaljerede oplysninger om udseende, ansigtstræk og kropsbygning, personalevurdering, fotos af donor fra hans barndom, en håndskreven hilsen m.v.

Ved valg af en ID-release-donor vil sædbanken (eller en professionel tredjepart, som er blevet overdraget opgaven af sædbanken), når donorbarnet er nået til den alder, hvor donorbarn kan indgive kontaktanmodning (i henhold til dansk og international lovgivning) og kun efter donorbarnets anmodning, være behjælpelig med at etablere/formidle kontakt mellem donorbarnet og donor. Dette kan f.eks. ske ved, at donors identitet udleveres i form af navn, fødselsdato og senest kendte adresse til donorbarnet, hvorefter donorbarnet selv tager kontakt.

Det er et krav, at det kan dokumenteres, at barnet er et resultat af behandling med donorsæd fra den pågældende donor. Sædbanken kan eventuelt stille krav om, at dette afklares ved en DNA-test. Det er ligeledes et krav, at graviditeten med pågældende donorbarn blev indberettet til sædbanken som beskrevet i pkt. 6.1.

Selv om donor har givet tilsagn om et personligt møde med donorbarnet af ca. 1 times varighed, kan sædbanken ikke garantere eller holdes ansvarlig for, om donor vil acceptere at mødes med eller have nogen form for kontakt med donorbarnet. Sædbanken kan heller ikke garantere eller holdes ansvarlig for, hvis det ikke er muligt at finde donor, trods sædbankens udlevering af navn, fødselsdato og senest kendte adresse.

Såfremt donor måtte afgå ved døden, og sædbanken er bekendt med dette, vil donors identitet ikke blive udleveret til donorbarnet. Hvis donor er afgået ved døden, accepterer kunden at ville respektere donors anonymitet, og at der gælder samme betingelser som beskrevet ovenfor under afsnittet ”No ID-release” (uden profil).

Donorbarnets forældre kan på intet tidspunkt fra sædbanken få identificerende oplysninger om donor.

Til dækning af udgifterne til at formidle kontakten mellem donorbarn og donor samt til at fastslå, om donorbarnet er et resultat af donorsæd fra den pågældende donor (evt. DNA-test), vil der skulle betales et administrationsgebyr, når donorbarnet henvender sig til sædbanken.

Sædbanken er forpligtet til at opbevare donors oplysninger i mindst 30 år. Sædbanken kan dog ikke garantere, at denne kan medvirke til etablering af kontakt mellem donor og donorbarn senere end 30 år efter, at donors oplysninger er givet til Sædbanken.

9. Donorerne og donorsæden

9.1 Godkendelse og screening af donorer

Sædbanken udvælger og screener donorerne i henhold til gældende kvalitets- og sikkerhedstandarder, som er fastsat i gældende EU-direktiver om humane væv og celler, og som er implementeret i den danske Vævslov. Formålet er at udelukke donoransøgere med sygdomskim, smitsomme sygdomme, genetiske sygdomme m.v., som vil kunne udgøre en risiko for sygdom for kunden eller et evt. donorbarn.

Donoransøgere gennemgår en omfattende godkendelsesprocedure efter gældende regler, den danske Styrelse for Patientsikkerheds/Sundhedsstyrelses anbefalinger og sædbankens interne standarder, hvor udvælgelseselementerne bl.a. omfatter donors alder, vurdering af risikoadfærd, donorinterviews, udfyldelse af spørgeskemaer og evt. gennemgang af lægejournal for bl.a. at afdække donoransøgerens og dennes families medicinske historie, fysisk lægeundersøgelse, evt. vurdering af speciallæge i human genetik. Screeningprocessen omfatter endvidere sæd-, blod- og urinprøveudtagning med henblik på testning af sædkvalitet og for en lang række smitsomme og genetiske sygdomme. En liste over sygdomme, donorerne testes for, fremgår af sædbankens hjemmeside. Derudover undersøges og testes donorerne løbende for smitsomme sygdomme under hele donorperioden.

Donorsæd bliver frigivet enten på baggrund af en Nucleic Acid Test (NAT-test) eller efter en karantæneperiode på minimum seks måneder (180 dage) og en negativ re-test for smitsomme sygdomme.

Kunden må ikke udføre tests eller genetiske analyser af donorsæd fra sædbanken, uden forudgående skriftligt samtykke fra sædbanken.

Kunden accepterer, at på trods af sædbankens overholdelse af alle forskrifter om undersøgelser, screeninger og testninger for en lang række smitsomme og arvelige sygdomme og tilstande hos donor og i donorsæden, vil der altid være en risiko for, at en smitsom eller arvelig sygdom vil kunne overføres fra donorsæden til kunden eller donorbarnet. Dette er et grundlæggende vilkår ved biologisk materiale, som sæd er.

På trods af en omhyggelig udredning for genetiske sygdomme må der accepteres en vis risiko for sygdomme med udspring i sæddonors genetiske forhold. Alle mennesker har i større eller mindre omfang sygdomsgener, der alene eller i kombination med en anden persons gener kan give et barn genetiske sygdomme.

Sædbanken yder ingen garantier og fraskriver sig ethvert ansvar i relation til overførsel af smitsomme og arvelige sygdomme. Hvis det skulle vise sig og kan dokumenteres, at der med donorsæden er blevet overført en smitsom eller arvelig sygdom fra donor til kunden eller barnet, vil sædbanken alene refundere kunden, hvad der svarer til den direkte udgift til køb af donorsæden.

9.2 Donorsædens forarbejdning og kvalitet

Sædbanken forarbejder og håndterer donorsæden efter gældende anbefalinger fra den danske Styrelse for Patientsikkerhed/Sundhedsstyrelse om standarder for hygiejne, sikkerhed og mærkning, der har til formål at minimere risikoen for enhver form for forurening, fejlmærkning eller forbytning af donorsæden.

Trods ovennævnte foranstaltninger vil der altid være en minimal risiko for, at sæden bliver forurenet, fejlmærket eller forbyttet. Sædbanken yder ingen garantier og fraskriver sig ethvert ansvar i den henseende. Hvis det skulle vise sig og kan dokumenteres, at sæden pga. fejl fra sædbankens side har været forurenet, fejlmærket eller forbyttet, vil sædbanken alene refundere kunden, hvad der svarer til den direkte udgift til køb af donorsæden eller håndtering af sæden.

Sædbanken vurderer sædcellerne i overensstemmelse med sædbankens standarder for sædkvalitet/progressiv motilitet. Kvaliteten for IUI-enheder ligger på henholdsvis min. MOT 20 mio./ml. eller min. MOT 10 mio./ml. IUI-enheder indeholder 0,5 ml. For ICI-enheder garanterer sædbanken min. MOT 20 mio. og min 1 ml. sædvæske. Foretages der oprensning af en ICI-enhed, garanterer sædbanken ikke for motiliteten, og kundens mulighed for at reklamere over en eventuel lav motilitet bortfalder.

Sædbanken gør opmærksom på, at tællingen af sædcellerne kan variere på grund af menneskelige eller tekniske faktorer (f.eks. optøningstemperatur, anvendte laboratorieredskaber og den individuelle tælling foretaget af laboratoriemedarbejderen). Ønsker kunden at reklamere over kvaliteten forudsætter det, at enheden ikke har været anvendt til behandling, og at der rekvireres tælleskema fra sædbanken, som udfyldes og returneres. Refundering/ombytning af enheden forudsætter endvidere, at proceduren for håndtering af donorsæden, som er beskrevet på pakkelisten, er fulgt.

9.3 Oplysninger om donor i donorprofilen

De oplysninger, der fremgår af donorprofilen om donor, er fremkommet dels ud fra sædbankens personales observationer og målinger (udseende) samt indtryk af donor, dels ud fra donors egne oplysninger. Fotos af donor som barn er også leveret af donor. Sædbanken er overbevist om, at disse oplysninger er korrekte, men sædbanken kan dog ikke garantere dette og fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl i oplysningerne om donor i donorprofilen.

9.4 Kvoter – antal donorbørn pr. donor

Kunden er informeret om, at der i den danske lovgivning er fastsat regler, som begrænser antallet af levedygtige graviditeter hos danske recipienter behandlet i Danmark etableret med donorsæd fra samme donor. Det betyder, at sæd fra den samme donor i Danmark maksimalt vil kunne anvendes til at skabe 12 donorbørn. Dog vil der kunne skabes flere end 12 børn, hvis donorsæden anvendes til kunstig befrugtning med henblik på flere søskende efter samme donor, hvis kunden eller hendes partner har et barn med donor i forvejen. Desuden vil nedfrosne æg, som er befrugtede med sæd fra en donor, hvor antallet af levedygtige graviditeter etableret med sæd fra den samme donor efterfølgende har oversteget 12, fortsat kunne anvendes.

En sæddonor bliver midlertidig karantæneret, hvis donoren skaber 6 levedygtige graviditeter hos danske recipienter behandlet i Danmark indenfor det første års distribution af donorsæden til behandling i Danmark. Den midlertidige karantæne gælder donorsæd, der anvendes til behandling af danske kvinder i Danmark. Kunden kan vælge enten at vente, indtil donorsæden igen frigives fra karantæne, eller at ombytte donorsæden, hvis den opbevares i sædbankens depot (se pkt. 5.2).

I lande uden for Danmark kan der ligeledes gælde regler, som begrænser antallet af levedygtige graviditeter med donorsæd fra samme donor. Sædbanken overholder sådanne nationalt fastsatte kvotegrænser, i det omfang sædbanken er bekendt med disse.

Kunden er informeret om, at på grund af regler om kvotebegrænsning i visse lande vil donorsæd kun blive solgt i kombination med et Pregnancy Slot (graviditetsreservation). Et Pregnancy Slot (graviditetsreservation) indebærer – afhængig af gældende national lovgivning – at recipienten har ret til at få enten så mange donorbørn, som hun måtte ønske (en familie), eller kun ét barn.

Kunden er informeret om, at sædbanken har vedtaget interne retningslinjer, der i donorkategorierne ”ID-release” og ”ID-release, donor’s decision in 18 years” begrænser antallet af levedygtige graviditeter på verdensplan etableret med sæd fra én donor. Det betyder, at sæd fra den samme donor i disse to donorkategorier maksimalt vil kunne anvendes til at skabe 25 børn.
Dog vil der kunne skabes flere end 25 børn ved tvillingegraviditeter, samt hvis donorsæden anvendes med henblik på flere søskende efter samme donor, hvis kunden eller hendes partner har et barn med donor i forvejen. Desuden vil nedfrosne æg, som er befrugtede med sæd fra en donor, hvor antallet af levedygtige graviditeter etableret med sæd fra den samme donor efterfølgende har oversteget 25, fortsat kunne anvendes. Sædbanken tager tillige forbehold for, at grænsen på de 25 børn vil kunne overskrides i andre tilfælde, f.eks. hvis der indberettes graviditet, efter at grænsen på de 25 børn er nået, eller hvis en kunde/klinik ikke har levet op til sine forpligtelser i relation til at sikre overholdelse af graviditetsgrænsen.

For donorer i kategorien ”ID-release” og ”ID-release, donor’s decision in 18 years” har kunden mulighed for at købe retten til én af de 25 levedygtige graviditeter på verdensplan, som en donor maksimalt må være ophav til (Anvendelsesret til en bestemt donor). Anvendelsesret kan være relevant at købe, hvis kunden vil sikre sig, at donoren ikke når graviditetsgrænsen på de 25 børn, før det er lykkedes kunden at opnå graviditet. Prisen på Anvendelsesretten fremgår af den aktuelle prisliste på hjemmesiden. Sædbanken forbeholder sig retten til at fastsætte begrænsninger på antallet af Anvendelsesrettigheder pr. donor. En købt Anvendelsesret tilbagekøbes som udgangspunkt ikke, med mindre donoren bliver permanent blokeret.

Kunden skal holde sig orienteret om kvotemaksimum på sædbankens hjemmeside under ”Restricted and limited donors”. Her offentliggøres en liste med alle sæddonorer, der har nået deres kvote-maksimum i henhold til nationale regler og/eller sædbankens internt fastsatte kvote.

Se nærmere om procedurer, når en donor har nået et kvotemaksimum i pkt. 6.3.

9.5 Kompensation af donor m.v.

Donor har erklæret sig enig i, at formålet med donationen først og fremmest er at hjælpe barnløse med at få opfyldt deres ønske om at få et barn.

Donor har skriftligt accepteret, at donorsæden må anvendes af sædbankens kunder til fertilitetsbehandling af kvinder, som han ikke kender identiteten på, og som ikke kender identiteten på ham.

Donor modtager en kompensation på ca. 300 kr. (med forbehold for justeringer over tid) pr. donation til dækning af udgifter til fremmøde, tab af indkomst og transport.

Sædbanken erklærer, at prisen på donorsæden fastsættes på baggrund af det arbejde, den bearbejdning og den viden, der er forbundet med at klargøre sædcellerne til brug for sæddonation, herunder f.eks. udvælgelse, screening, løbende testning af donorer, modtagelse og håndtering af donorernes sæddonationer, den laboratoriemæssige håndtering, frysning og opbevaring af donorsæden, udarbejdelse af dokumenter, donorprofiler, marketing og administration etc. Der er således ikke tale om salg af kønsceller som sådan, men om salg af det ovennævnte arbejde.

9.6 Donors juridiske status

Donor har fraskrevet sig alle rettigheder til faderskab til et donorbarn. Det har været en grundlæggende forudsætning for donors donation af donorsæd, at han ikke kan betragtes eller dømmes til at være legal far til de donorbørn, som er et resultat af hans sæddonation.

Ved fertilitetsbehandling med donorsæden anerkender og accepterer kunden, at donoren ikke kan betragtes som legal far til de donorbørn, som er et resultat af hans sæddonation. Kunden giver ved fertilitetsbehandling med donorsæden fuldt ud afkald på alle krav i forhold til forældreskab/faderskab samt eventuelle rettigheder, som måtte udspringe heraf. Ved fertilitetsbehandling med donorsæden anerkender og accepterer kunden, at donor ikke kan forpligtes eller holdes erstatningsansvarlig for noget forhold, der udspringer af hans sæddonation.

Sædbanken vil stille som betingelse for udlevering af ”ID-release” donorers identitet til donorbarnet, efter donorbarnet er fyldt 18 år, at donorbarnet skriftligt accepterer, at donor ikke kan betragtes som legal far. Dette gælder også for donorbørn af donorer i donorkategorien ”ID-release, donor’s decision in 18 years”.

Hvis det i fremtiden skulle vise sig, f.eks. pga. ændret lovgivning eller retspraksis, at sæddonor ikke kan sikres mod at blive pålagt status som legal far eller andre juridiske forpligtelser, som var en forudsætning i forbindelse med hans donation, forbeholder sædbanken sig ret til at afvise at oplyse identiteten på donorer i donorkategorien ”ID-release” og ”ID-release, donor’s decision in 18 years” til donorbørn, der ønsker kontakt.

10. Forældreerklæring

Kunden garanterer at påtage sig forældreskabet i forhold til det donorbarn/-børn, der er et resultat af behandlingen med donorsæden fra sædbanken, og at drage omsorg for og behandle donorbarnet/-børnene som sit eget barn/børn.

11. Ansvarsfraskrivelse

Sædbanken kan ikke garantere, at behandling med donorsæden vil føre til graviditet, eller at en evt. graviditet vil føre til et levedygtigt og sundt barn. Sædbanken kan ikke drages til ansvar for et donorbarns udseende, intelligens, mentale sundhed og personlighedstræk.

Kunden accepterer, at sædbanken ikke kan drages til ansvar for eventuelle komplikationer i forbindelse med hverken graviditet, fødsel eller barselsperiode. Sædbanken fraskriver sig ethvert ansvar for uønsket graviditet, flerfoldgraviditet, spontan abort, graviditet uden for livmoderen, dødfødsel, genetisk, arvelig eller smitsom sygdom og lignende.

Sædbanken/sædbankens ansatte kan ikke gøres ansvarlig for resultatet eller følger af fertilitetsbehandlingen eller for det kommende barns karakteristika, fysiske og/eller psykiske status, udover hvad der måtte følge af dansk rets almindelige regler om sundhedspersoners ansvar for fejl og forsømmelser.

Sædbanken fraskriver sig ethvert ansvar for krav på skadeserstatning eller omkostninger, som måtte være en direkte eller indirekte følge af fertilitetsbehandlingen med donorsæden. Sædbanken dækker eksempelvis ikke medicinudgifter, rejseudgifter, indkvartering, tab af indkomst og andre følgeomkostninger, uanset om der er tale om fejl og mangler, som sædbanken er ansvarlig for.

12. Behandling af persondata

I henhold til denne aftale må sædbanken behandle og videregive kundens personlige data, herunder personfølsomme helbredsoplysninger såsom graviditet og fødsel.

Sædbankens privatlivspolitik beskriver uddybende, hvordan sædbanken behandler kundens persondata. Privatlivspolitikken kan ses på sædbankens hjemmeside og skal gennemlæses og accepteres i forbindelse med kundens køb af donorsæd på hjemmesiden.

13. Fortrolighed, tavshedspligt og videregivelse af oplysninger om donor

Sædbanken erklærer at ville holde alle oplysninger om kunden og et evt. resulterende donorbarn strengt fortroligt. Oplysningerne vil kun blive videregivet, i det omfang sædbanken er lovgivningsmæssigt eller kontraktmæssigt forpligtet til det.

Kunden accepterer og anerkender, at sædbanken i en række situationer er forpligtet til at sikre donorerne fuld anonymitet til enhver tid. Der henvises bl.a. til vilkår og betingelser beskrevet i kontraktens pkt. 7.

Kunden indvilger i ikke at forsøge at finde ud af donors identitet eller at forsøge at opspore donor eller donors familie i strid med denne kontrakt, da dette vil være en krænkelse af donors privatliv og skadelig for sædbankens forretning.

Hvis kunden alligevel i strid med denne kontrakt videregiver oplysninger om donor eller forsøger at opspore donor, vil det kunne medføre retlige skridt og sagsanlæg fra sædbanken og/eller donor med krav om erstatning. Kunden forpligter sig til at holde sædbanken skadesløs i forhold til ethvert tab eller krav rettet mod sædbanken, som udspringer af kundens uretmæssige videregivelse af oplysninger om donor og forsøg på at opspore donor.

14. Spørgsmål og klager

Ved spørgsmål eller klager kan kunden kontakte sædbanken på salg@borndonorbank.dk.

Opstår der en tvist eller uenighed i forbindelse med købet, kan kunden indbringe tvisten for:

Center for Klageløsning,
Nævnenes Hus,
Toldboden 2,
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Bilag 1 – Standardfortrydelsesformular

Udfyld kun denne formular, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Gå til formular

Tanken om at kunne hjælpe mennesker med at opnå det største, der kan ske i livet, gør mig glad. Jeg vil gerne hjælpe dem med at blive forældre. Citat Sharpe

TOP
Søg på donornavn... Quit search